Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

x
menu

Szkolenie - Inspektor OR typu R - POZNAŃ

Nazwa szkolenia: Inspektor OR typu R - POZNAŃ
Termin szkolenia: od 15 do 17 października 2015
Czas trwania szkolenia 32 godziny
Miejsce szkolenia:

Hotel & Centrum Kongresowe IOR

ul. Władysława Węgorka 20, 60 - 318 POZNAŃ

godz. 9.00 rozpoczęcie szkolenia

Czas trwania: od 15 do 17 października 2015 r.

Ilość punktów edukacyjnych: 32
Koszt szkolenia 990

Szkolenie na Inspektora Ochrony Radiologicznej typu R prowadzone jest Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych.

 

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • Inspektorzy ochrony radiologicznej,
 • Kierownicy i pracownicy zakładów, poradni i pracowni radiologicznych,
 • Lekarze radiolodzy
 • Lekarze stomatolodzy, którzy posiadają gabinety stomatologiczne wyposażone w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
 • Technicy elektroradiologii.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje się osobie, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 3. zdała egzamin z zakresu odbytego szkolenia określonego w rozporządzeniu;
 4. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;
 5. posiada odpowiedni staż pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określony w rozporządzeniu.

Uprawnienia typu  R nadaje się osobie, która posiada staż pracy

 • roczny – w przypadku osób z wykształceniem wyższym lub średnie i dyplomem uzyskania tytułu zawodowego technika elektroradiologii;
 • trzyletni - w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie.

Staż pracy nie jest wymagany dla osób które:

ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną,

 

Do egzaminu z zakresu szkolenia inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza się osoby, które złożą komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu (wniosek zapewnia organizator), do którego załączone będą następujące dokumenty:

 1. odpis(kopie) dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 2. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy (druk zapewnia organizator);
 3. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (które wydaje lekarz medycyny pracy mający w pieczątce literę "J");
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk zapewnia organizator);
 5. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (potwierdzone za zgodność z oryginałem);
 6. zaświadczenie o odbyciu szkolenia (druk zapewnia organizator).

Podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jednakże do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie odbyły szkolenia jeżeli:

 1. w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub
 2. ukończyły w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programie studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń lub
 3. posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej trzy letni staż pracy w warunkach narażenia nabyte w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust. 1, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu (Ustawa o zmianie ustawy- Prawo atomowe z dnia 13.05.2011 r Dz.U. nr 132 poz.766)

Po odbytym szkoleniu i zdaniu egzaminu Organizator  w imieniu uczestnika składa wniosek o nadanie uprawnień do Głównego Inspektora Sanitarnego - stąd należy dodatkowo dostarczyć organizatorowi :

 

1. wniosek o nadanie uprawnień (druk zapewnia organizator)

2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu (wydane będzie po zdanym egzaminie).

 

Koszt szkolenia wraz z egzaminem wynosi 990,00 zł brutto.


Zasady prowadzenia
kursu:

1. Uczestnik rejestruje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.pozytron.pl

 

2. Po dokonaniu rejestracji, uczestnik otrzymuje przygotowane przez wykładowców materiały szkoleniowe na płycie CD.

 

3. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów oraz ćwiczeń w trybie stacjonarnym.

 

4. Po zaliczeniu egzaminu wydawane są zaświadczenia oraz certyfikaty (potwierdzające ukończenie kursu i zdanie egzaminu).

 

5. Wszystkie wymagane dokumenty m.in. kopie dyplomów, orzeczenie lekarskie, wnioski, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, dokument potwierdzający staż pracy, kserokopie dowodu osobistego, należy dostarczyć firmie POZYTRON 10 dni przed planowanym szkoleniem i egzaminem.


Informacje:

Dane szczegółowe dotyczące szkolenia:


1. W przypadku zbyt małej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu egzaminu.


2. Kurs zakończony jest egzaminem i otrzymaniem certyfikatu ważnego przez 5 lat.3. Program ramowy szkolenia w załączniku.

 

4. Zgłoszenia przyjmowane są do 1.10.2015 r. 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

 

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

 

Kierownik szkoleń

Daria Stempin

tel.: + 48 505 440 173

tel.: + 48 501 284 204 wew. 5

e-mail: szkolenia@pozytron.pl

 

Martyna Jankowiak - Guzior

tel.: 502 268 684

e-mail: szkolenia@pozytron.plZałączniki
(do pobrania)
Akceptuję zasady prowadzenia kursu
Pobierz materiały szkoleniowe